Đinh , Kẽm , ỐC , Vít , Bù Long , Con Tán , Long Đền